Martin Luther King, Jr.

Martin Luther King, Jr.

Martin Luther King, Jr

If you can’t fly then run,
if you can’t run then walk,
if you can’t walk then crawl,
but whatever you do you have to keep moving forward.

ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง
วิ่งไม่ได้ก็เดิน
เดินไม่ได้ก็คลาน
ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า

มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์